El Tribunal Suprem obliga a l’Ajuntament a facilitar les despeses del grups municipals a la CNT

agost 13, 2020 in Actualitat, POLÍTICA

«El TSJC obliga l’Ajuntament del Prat a facilitar al sindicat CNT les dades desglossades de les despeses realitzades per tots els grups municipals durant l’anterior legislatura».

 

L’Ajuntament del Prat ha perdut el recurs que va interposar davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i haurà de facilitar al sindicat CNT les dades desglossades sobre les despeses de tots els grups municipals durant l’anterior legislatura.

La sol·licitud referida va ser sol·licitada per la CNT a través de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) el 2 de febrer del 2018 i demanava textualment el “desglossament de les despeses per any i justificació amb factures incloses, del destí dels diners percebuts per cadascun dels grups polítics d’aquest Ajuntament des de l’any 2015 fins al 2017”.

El 23 de febrer del mateix any l’Ajuntament del Prat resol la sol·licitud d’accés a dades, però només facilita les relatives a les quantitats aportades per l’Ajuntament als grups durant el període interessat. Aproximadament 1 mes després, la GAIP torna a reclamar la documentació i fixa un termini de 15 dies per la seva entrega; a partir d’aquí es posarà en marxa un seguit d’al·legacions entre l’Ajuntament del Prat i la GAIP, la qual interposarà una Reclamació formal el 16 d’abril.

L’Ajuntament, argumentava el seu escrit textualment “no es pot lliurar aquesta informació perquè no la tenim” i  considerava improcedent la sol·licitud presentada per la CNT, per entendre que el referit precepte legal concreta com a subjectes obligats els partits polítics i no els grups municipals.

El 19 de juliol de 2018 la GAIP presenta un resolució on reclama la demanda feta per la CNT, davant la qual l’Ajuntament interposa un recurs contenciós-administratiu al TSJC que no veurà la seva resolució fins febrer de 2019, on un Acte dona la raó a la GAIP desestimant el recurs i sol·licitant l’entrega de la documentació requerida.

En base a aquest resultat, l’ajuntament del Prat va emetre un nou recurs que va finalitzar en una Sentència ferma al maig d’aquest any. El TSJC impugna així el requeriment presentat pel consistori contra del dictamen de la GAIP i dona per tancat un llarg periple legal que ha durat dos anys.